BIRO ZA LEKOVI NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Related Books

NARODNA BANKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
not za Narodnata banka na Republika Makedonija (Slu`ben vesnik na RM br. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 i 129/06), ~len 36 stav 3 i ~len 45 stav 1 od Za ...
http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/ODLUKA ZA MENUVACKI RABOTI ZA SOVET
pages: 10 | size: 105.00 KB | 0 0 | 0 comments
Sobranie na Republika Makedonija
ot za rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija vo negoviot {esti mandaten sostav, i toa za periodot od 21 juni 2008 do 31 dekemvri 2008 godina. Mo ...
http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/01IZVESTAJ 1 DEL 2008.pdf
pages: 212 | size: 4.51 MB | 0 0 | 0 comments
Sobranie na Republika Makedonija
_________________________________________________________________________________Izve{taj 01.01.2011-14.04.20112_______________________________________ ...
http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/IzvestajzarabotanaSRM01jan14apr
pages: 214 | size: 3.62 MB | 0 0 | 0 comments
advokatska komora na republika makedonija IINFORMATORNFORMAT
Upravniot odbor na Advokatskata komora na Republika Makedonija odr`an na 01.09.2007 godina, a imaj}i gi vo predvid Evropskite Direktivi so koj kako Evr ...
http://www.mba.org.mk/informator/informator_63_jul_avg2007.pdf
pages: 4 | size: 181.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA MAKEDONIJA
po~nuva primenata na novite platni instrumenti, propi{ani so Upatstvoto za formata i sodr`inata na platnite instrumenti za vr{ewe na platniot promet vo zem ...
http://www.vegesa.com.mk/SpedIS/dokument_nov50.pdf
pages: 6 | size: 184.00 KB | 0 0 | 0 comments
Sluzben vesnik na RM, br 1, Sreda, 10 januari 2001
2001 godina iznesuva 7.800 denari. Ovoj broj ~ini 50 denari. @iro smetka 40100-603-12498 den/lit. do 1,800 do 1,800 do 1,800 den/lit. do 1,800 do 1,80 ...
http://www.vegesa.com.mk/DZS/SV.pdf
pages: 32 | size: 646.00 KB | 0 0 | 0 comments
PHARE PROGRAMA ZA REFORMA NA SREDNOTO STRU^NO OBRAZOVANIE I
CIONI PODATOCI 1.1. Naziv na nastavniot predmet: KONSTRUKTIVNO - TEHNOLO[KA PODGOTOVKA 1.2. Obrazoven profil, nasoka i struka na koi pripa|a nastavniot pr ...
http://bro.gov.mk/docs/umetnicko/drugo/DSUPU - k. Ent. 2 i mebel - K
pages: 18 | size: 142.00 KB | 0 0 | 0 comments
Sluzben vesnik na RM, br61, Petok, 10 avgust 2001
2001 godina iznesuva 7.800 denari. Ovoj broj ~ini 320 denari. @iro smetka 40100-603-124981195.U K A Z BR. 38 Vrz osnova na ~len 18, stav 1, to~ka 11 o ...
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/DAEDCBD2A8EB874FA48A141F736C439B.pdf
pages: 128 | size: 2.64 MB | 0 0 | 0 comments
Sluzben vesnik na RM, br52, Sreda, 11 juli 2001
01 godina iznesuva 7.800 denari. Ovoj broj ~ini 200 denari. @iro smetka 40100-603-124981035.Vrz osnova na ~len 33, stav 2 od Zakonot za buxeti ("Slu` ...
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/9AF1FE25A1D11E45AF602B6CE36E6DEF.pdf
pages: 32 | size: 370.00 KB | 0 0 | 0 comments
Sluzben vesnik na RM, br 89, Sreda, 14 oktomvri 2001
2001 godina iznesuva 8.000 denari. Ovoj broj ~ini 470 denari.@iro smetka 3000000001887981553.Vrz osnova na ~len 11, a vo vrska so ~len 12 od Odlukata za ...
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/C913F7D516FB4C41B05E28D634CED33F.pdf
pages: 20 | size: 439.00 KB | 0 0 | 0 comments
Kolektiven dogovorq
en vesnik na Republika Makedonija br. 80/93) i ~len 5 od Op{tiot kolektiven dogovor za javnite slu`bi, javnite pretprijatija, dr`avnite organi, organite ...
http://www.upoz.org.mk/dokumenti/dokumenti/kolektiven dogovor.pdf
pages: 19 | size: 101.00 KB | 0 0 | 0 comments
SPITNA PROGRAMA ZA MATURSKI ISPIT PO PREDMETOT FRANCUSKI JA
005 godinaMINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO SEKTOR ZA ISPITIMATURSKA ISPITNA PROGRAMAFRANCUSKI JAZIKSREDNO UMETNI^KO O ...
http://www.matura.gov.mk/data_files/school_graduate/mk/3624_FRANCUSKI-
pages: 15 | size: 146.00 KB | 0 0 | 0 comments
Zakon za evidenciite od oblasta na trudo
ciite vo oblasta na trudot i na~inot na nivnoto vodewe. Vo oblasta na trudot se vospostavuvaat evidencii {to sodr`at podatoci od interes za Republika Ma ...
http://www.zvrm.gov.mk/WBStorage/Files/Zakon_za_evidenciite_od_oblasta
pages: 20 | size: 94.00 KB | 0 0 | 0 comments
kratkorocni newpm
Republika Makedonija za privatizacija http://www.mpa.org.mk/ Internet adresa na Makedonskata berza za dolgoro~ni hartii od vrednost http://www.mse.org ...
http://www.finance.gov.mk/files/u9/juli-avgust_2003.pdf
pages: 112 | size: 3.41 MB | 0 0 | 0 comments
STENOGRAFSKI BELE[KI od Triesettata sednica na Sobranieto na
nieto na Republika Makedonija so po~etok vo 10,20 ~asot. Sednicata ja otvori i so nea pretsedava{e Nikola Popovski, pretsedatel na Sobranieto. NIKOLA POP ...
http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/030 sednica 16-07-2003.pdf
pages: 76 | size: 377.00 KB | 0 0 | 0 comments
Bil 9 10 Makq
sa na Upravata za javni prihodi http://www.ujp.gov.mk/ Internet adresa na Carinskata uprava na Republika Makedonija http://www.customs.gov.mk/ Interne ...
http://www.finance.gov.mk/files/u9/9_10_mak_web_2007.pdf
pages: 100 | size: 1.31 MB | 0 0 | 0 comments
PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE NA
od socijalnoto osiguruvawe, ima svoj istoriski razvoj. Penziskiot sistem na teritorijata na Republika Makedonija egzistira pove]e od 60 godini i site p ...
http://www.piom.com.mk/sq/files.php?force&file=docs/per_ne/359_PIOM_pr
pages: 23 | size: 371.00 KB | 0 0 | 0 comments
Sluzben vesnik na RM, br14, Cetvrtok, 22 fevruari 2001
a za 2001 godina iznesuva 7.800 denari. Ovoj broj ~ini 100 denari. @iro smetka 40100-603-12498 tar. oznaka 3006 10332.Vrz osnova na ~len 30 od Zakonot za ...
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/C5B3E12434DA254AB2DEC7EBFE2D3E30.pdf
pages: 4 | size: 74.00 KB | 0 0 | 0 comments
REGISTER NA POSVOENICI izmene
za trud i socijalna politika, donese PRAVILNIK za dopolnuvawe na Pravilnikot za formata, sodr`inata i na~inot na vodewe na registarot na mo`ni posvoen ...
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/register_posvoenici_izmeni.pdf
pages: 1 | size: 19.00 KB | 0 0 | 0 comments
Izve{taj na Biro za stokrezervi buxetsmetka
SII SKOPJE KONE^EN IZVE[ATAJ NA OVLASTENIOT DR@AVEN REVIZOR 1. Predmet na ovoj Kone~en Izve{taj e izvr{ena revizija na finansiskite izve{tai na Biroto ...
http://www.dzr.mk/Uploads/stok.pdf
pages: 24 | size: 72.00 KB | 0 0 | 0 comments
April 6 Makq
rivatizacija http://www.mpa.org.mk/ Internet adresa na Makedonskata berza za dolgoro~ni hartii od vrednost http://www.mse.org.mk/ Internet adresa na Ko ...
http://www.finance.gov.mk/files/u9/bilten04-2001.pdf
pages: 68 | size: 1.09 MB | 0 0 | 0 comments
Zakon za javen dolgdoc Sluzben vesnik br62
DREDBI Predmet na ureduvawe ^len 1 So ovoj zakon se ureduva/ureduvaat upravuvaweto so javniot dolg, namenite na dr`avniot dolg, postapkata i na~inite na za ...
http://www.finance.gov.mk/files/u4/javen_dolg_sv62_0.pdf
pages: 19 | size: 74.00 KB | 0 0 | 0 comments
Opst kolektiven dogovor za javniot sektor na RM precisten
ureduvaat pravata i obvrskite na rabotnicite i rabotodava~ite od raboten odnos vo javniot sektor na Republika Makedonija, uslovite i na~inot na ostvaruva ...
http://sadu.mk/wp-content/uploads/2013/03/Opst-KD_Javen-sektor.pdf
pages: 12 | size: 64.00 KB | 0 0 | 0 comments
Odluka Godisna stapka na vkupni trosoci po Sovet
2, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 i 129/2006) i ~len 12 od Zakonot za za{tita na potro{uva~ite pri dogovori za potro{uva~ki krediti (Slu`ben Vesnik n ...
http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/Odluka - Godisna stapka na vkupni t
pages: 9 | size: 95.00 KB | 0 0 | 0 comments
MINISTERSTVO ZA FINANSII
ONSkopje, juli 2008 godinaI. USTAVEN OSNOV ZA DONESUVAWE NA ZAKONOT Ustavniot osnov za donesuvawe na zakonot e sodr`an vo ~len 68, stav 1, alinei 2 i 3 ...
http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/17predlog-22-c2.pdf
pages: 6 | size: 91.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA MAKEDONIJA MINISTERSTVO ZA FINANSII UPRAVA ZA JAVN
vra}awe na akcizata za upotreben te~en naften gas (TNG) kako pogonsko gorivo ili kako dodatok na drugo mineralno maslo kako pogonsko gorivo vo industrijat ...
http://www.sfid.mk/comp_includes/webdata/documents/INSTR.VRAK.TNG_1909
pages: 4 | size: 190.00 KB | 0 0 | 0 comments
untitle
TENITE I DRUGI LICA [TO BARAAT RABOTAgencijata za vrabotuvawe na Republika Makedonija e javna ustanova koja obezbeduva uslugi na pazarot na trudot za po ...
http://www.avrm.gov.mk/WBStorage/Files/Broshura_rabotnici.pdf
pages: 32 | size: 761.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA MAKEDONIJA UNIVERZITET SV KLIMENT OHRIDSKI
Vrz osnova na ~len 63 stav 2 od Zakonot za visokoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.35/08.) a vo vrska so ~len 10 od Pravilnikot za uslovite, kriterium ...
http://www.fb.uklo.edu.mk/PDF/odluka za kompatibilnost vtor ciklus.pdf
pages: 2 | size: 48.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA MAKEDONIJA Univerzitet Sv Kiril i Metodij Skopje
ilnikot za na~inot i uslovite za organizirawe na prakti~nata nastava za studentite (Sl. vesnik na RM br. 120/2010) studentite imaat obvrska da realizirala ...
http://www.feit.ukim.edu.mk/fajlovi_pocetna/Praksa2.pdf
pages: 2 | size: 61.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA MAKEDONIJA
0NASLOV NA PROEKTOT: Trombofilija - nasleden sindromGLAVEN ISTRA@UVA^: Prof. d-rStojanka KostovskaINSTITUCIJA:Republi~ki zavod za Transfuziologija,Med ...
http://eprints.ugd.edu.mk/3062/2/zavrsen izvestaj RSlovenija-.pdf
pages: 11 | size: 257.00 KB | 0 0 | 0 comments
11 1 2010 Praznici
a ("Slu`ben vesnik na RM"" broj 21/98 i 18/07) vo 2010 godina nerabotni denovi se:Za site gra|ani na RM, nerabotni denovi se slednite dr`a ...
http://www.fvkonsalting.com.mk/data/pdf/nerabotni-denovi-vo-2010-godin
pages: 2 | size: 139.00 KB | 0 0 | 0 comments
ZAKON ZA CENTRALEN REGISTAR
uva: osnovaweto, organizacijata i delokrugot na rabota na Centralniot registar na Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: Centralen registar); odnosit ...
http://kocani.gov.mk/ZAKONI/Zakoni za finansiskoto rabotenje/Zakon za
pages: 8 | size: 70.00 KB | 0 0 | 0 comments
4 Domanda Registrazione MK
dva primeroka ( edna ), : 1) s ; 2) d .. Ministerstvoto za finansii na Republika Makedonija (Centralen Registar); 3) d , , , ...
http://www.ambskopje.esteri.it/NR/rdonlyres/06A0B23D-907E-4E6F-B571-FF
pages: 1 | size: 48.00 KB | 0 0 | 0 comments
Moznosti kreditiranja 2 10cdr
pretprijatija od FARE/NEPA Iznos do 1.800.000,00 denari Rok na vra}awe 3-5 godini Grejs period do 6 meseci Kamatna stapka Eskontnata stapka na NBRM na de ...
http://www.org.mk/struga/banki/moznosti-kreditiranja-2.pdf
pages: 2 | size: 44.00 KB | 0 0 | 0 comments
24812 599pm
-WAGES- Status October 2007 -2.4.8.12599Skopje, juli 2008 Skopje, July 2008Izdava~: DR@AVEN ZAVOD ZA STATISTIKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA, ul. "Dam ...
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.8.12.pdf
pages: 40 | size: 303.00 KB | 0 0 | 0 comments
Document Trends
heinemann vce zone further maths enhanced 2s, www nou edu ng course materials 1s, magic words that bring you riches 2s, chemistry rings polymers and analysis 3s, ta brown gene cloning 3s, truck a love story ps 0s, veltņi 2s, fanuc 6m manual 0s, beginning game graphics 1s, stihl ms 170 180 repair manual 3s, coso internal control € ‚ € integrated framework 2s, contoh metode makalah seni budaya 1s, ferroli atlas dk 100 unit 1s, download c tadm51 70 pdf 1s, budaya dalam keluarga 3s,
Join us on Facebook
Discover FREE or 50+% discounted ebooks everyday.
We Recommend
Best PDF Reader
Link to our site from yours!

Green Bookee - eBooks Downloads